[wpseo_breadcrumb]

Miljöpolicy

Ivar Kjellberg Fastighets AB skall erbjuda och hyra ut kundanpassade bostäder och lokaler i Göteborgsregionen. Vårt rättesnöre är hög kvalitet i produkter och tjänster. Vårt program skall ge goda och trygga hem för de boende och kundnytta för lokalhyresgästerna.

För att bidra till en hållbar utveckling, skall verksamheten bedrivas med minsta möjliga påverkan på miljön, när det gäller utnyttjande av naturens resurser, val av material och materialförbrukning, val av energislag och energiförbrukning samt restprodukter i form av avfall eller utsläpp till luft, mark eller vatten.

Vi betraktar samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav. Vi ska sträva efter ständiga förbättringar för att minska miljöbelastningen och för att förebygga föroreningar.

Vi betraktar miljöarbetet som en förutsättning för att kunna nå företagets mål.

Miljöpolicyn omfattar hela verksamheten oavsett om verksamheten bedrivs av egna medarbetare, inhyrda entreprenörer, leverantörer, hyresgäster eller samarbetspartners.

Genom samverkan med vårt systerbolag Ivar Kjellberg Byggnads AB och genom att skapa system för erfarenhetsåterföring mellan hyresgäster – förvaltning och byggande resulterar vårt arbete i bättre miljö för alla. Detta kallar vi MerVärden.

Miljötips

På Ivar Kjellbergs Fastighets AB strävar vi ständigt efter att bli bättre på allt vi gör och miljöområdet är inget undantag.
Vi samlar in medarbetarnas idéer till förbättringar, men de som har bäst kännedom om våra bostäder och lokaler är ni som bor och nyttjar dem. Vi är därför tacksamma för alla tips på miljöanpassning som du som hyresgäst ser.
Hjälp oss att bli ännu bättre genom att lämna ditt miljötips till oss! Skicka ett mail till kundservice@kjellberg.se

Miljöklokskap

KlokskapVår gemensamma miljö är en ständigt lika aktuell och viktig fråga. Vi har genomfört en grundläggande miljöutbildning av personalen med hjälp av Ekosofia AB.

I projektet ville vi säkerställa vårt systematiska arbete på att undvika alla skadliga, miljöpåverkande effekter inom vår egen förvaltning och byggverksamhet samt de företag vi samarbetar med.

Miljöarbetet i ett längre perspektiv

Vi strävar också efter att värna vår miljö genom aktiva val av rätta produkter och metoder. Riktlinjerna är fastlagda och vi känner oss nu än mer förberedda att verka för ett bra miljötänkande på alla plan.
Vi är certifierade enligt ISO 14001:2004.
”På rätt spår för en bättre miljö” är en göteborgsvitsig slogan, som sedan många år pryder långsidorna på våra spårvagnar.
Vi har sedan en tid tillbaka ett samarbete med göteborgsföretaget Ekosofia AB om lämpliga former för det fortsatta miljöarbetet inom företagen.
Ekosofia AB verkar för miljöarbete i företag och organisationer. Målet är att genom ökat miljömedvetande skapa såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar.
Det innebär bl a rent praktiskt att påverka, ställa krav på och aktivt samarbeta med t ex hyresgäster, leverantörer, andra företag, myndigheter och organisationer för en hållbar miljöutveckling.

Miljöklokskap
Ekosofi är ett begrepp som lanserades av den norske filosofen Arne Naess i slutet av 1960-talet. Ordet är sammansatt av eko (dvs sambandet mellan människan och miljön) och sofi, som på grekiska betyder vishet. Ekosofi står alltså för ekologisk vishet, miljömedvetenhet.

Antal lägenheter: 33
Antal våningar: 4
Förråd: Vinds- och källarförråd ingår