[wpseo_breadcrumb]

Riktlinjer för kvalitets- och miljöarbetet inom Ivar Kjellberg Byggnads AB

Arbetet ska präglas av långsiktighet och helhetssyn. Kvalitets- och miljöhänsynen skall ingå i alla beslutsprocesser.

Vi ska avsätta tillräckliga resurser, såväl personellt som finansiellt.

Vi ska stödja och uppmuntra medvetande hos samtliga medarbetare samt göra dem medvetna om sitt kvalitets- och miljöansvar. Genom att skapa förståelse och engagemang hos alla medarbetare stödjer vi en fortsatt utveckling inom Ivar Kjellberg Byggnads AB.

Vi ska möta och helst överträffa kundernas krav och förväntningar på kvalitet- och miljöanpassade byggtjänster.

Vi ska skapa förutsättningar för kunder att medverka i kvalitets- och miljöarbetet.

Vi ska stödja och uppmuntra medvetandet hos kunderna.

Vi ska samarbeta med kvalitets- och miljömedvetna konsulter, entreprenörer och leverantörer samt ställa samma krav på dem som vi ställer på vår egen verksamhet.

Genom att påverka, ställa krav på och aktivt samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer kan vi gemensamt medverka till en hållbar utveckling.

Kvalitets- och miljöarbetet ska genomföras med stöd av ledningssystem. Miljöledningssystemet ska omfatta en miljöorganisation med ansvar och befogenheter, ett miljöprogram som består av övergripande och detaljerade mål för olika miljöområden samt en miljöhandlingsplan med aktiviteter och åtgärder som ska säkerställa att målen nås. Uppföljning, utvärdering och redovisning av miljöarbetet sker årligen.

Vi ska visa öppenhet och informera om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar och reaktioner bland alla våra intressenter. Vi ska använda miljöargument på ett ansvarsfullt och vederhäftigt sätt.

Antal lägenheter: 33
Antal våningar: 4
Förråd: Vinds- och källarförråd ingår